Home » சட்டங்கள் » தலாக் » தலாக் சட்டம், முஸ்லிம் பெண்களின் உரிமைகளை பறிக்கிறதா? பாதுகாக்கிறதா?

தலாக் சட்டம், முஸ்லிம் பெண்களின் உரிமைகளை பறிக்கிறதா? பாதுகாக்கிறதா?

வாராந்திர சிறப்பு சொற்பொழிவு

தலைப்பு: இஸ்லாமிய விவாகரத்து (தலாக்) சட்டம், முஸ்லிம் பெண்களின் உரிமைகளை பறிக்கிறதா? பாதுகாக்கிறதா?
வழங்குபவர்: மவ்லவி K.L.M. இப்ராஹீம் மதனீ

இடம்: ஸனாய்யா அழைப்பு மையம், ஜித்தா
நாள்: 28.11.2016

ஏற்பாடு: ஸனாய்யா அழைப்பு மையம், ஜித்தா.

Download mp3 audio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *