Home » இஸ்லாம் » அழைப்புப்பணி » அழைப்பாளார்களுக்கான ஆறு அடிப்படைகள்

அழைப்பாளார்களுக்கான ஆறு அடிப்படைகள்

அல்-ஜுபைல் தஃவா நிலையம் (NMD) வழங்கும்
சிறப்பு தர்பிய்யா நிகழ்ச்சி

நாள்: 03-12-2016

அழைப்பாளார்களுக்கான ஆறு அடிப்படைகள்

மவ்லவி. ரஹ்மத்துல்லாஹ் ஃபிர்தவ்ஸி
அழைப்பாளர், அல்-ஜுபைல் மாநகர்

ஒளிப்பதிவு: நிஸார் – மதுரை
படத்தொகுப்பு: Islamkalvi Media Unit

Download mp3 audio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *