Home » சட்டங்கள் » ஹஜ் - உம்ரா » HAJJ Short Clips » [02-HAJJ] ஹஜ்ஜின் மூன்று வகைகள் (கஃபா-வை அடைவதற்கு முன் ஹஜ் செய்பவர்கள் அறிந்திருக்க கூடியவைகள்)

[02-HAJJ] ஹஜ்ஜின் மூன்று வகைகள் (கஃபா-வை அடைவதற்கு முன் ஹஜ் செய்பவர்கள் அறிந்திருக்க கூடியவைகள்)

#02 – ஹஜ்ஜின் மூன்று வகைகள் (கஃபா-வை அடைவதற்கு முன் ஹஜ் செய்பவர்கள் அறிந்திருக்க கூடியவைகள்)

HAJJ Short Clip by KLM Ibrahim Madani

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *