Home » சட்டங்கள் » ஹஜ் - உம்ரா » HAJJ Short Clips » [05-HAJJ] இஹ்ராமின் சுன்னத்துகள் (கஃபா-வை அடைவதற்கு முன் ஹஜ் செய்பவர்கள் அறிந்திருக்க கூடியவைகள்)

[05-HAJJ] இஹ்ராமின் சுன்னத்துகள் (கஃபா-வை அடைவதற்கு முன் ஹஜ் செய்பவர்கள் அறிந்திருக்க கூடியவைகள்)

#05 – இஹ்ராமின் சுன்னத்துகள்

(கஃபா-வை அடைவதற்கு முன் ஹஜ் செய்பவர்கள் அறிந்திருக்க கூடியவைகள்)

HAJJ Short Clip by KLM Ibrahim Madani

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *