Home » சட்டங்கள் » ஹஜ் - உம்ரா » HAJJ Short Clips » [14-HAJJ] தவாஃபுல் வதா (கஃபா-வை அடைந்த பின் ஹஜ் செய்பவர்கள் அறிந்திருக்க கூடியவைகள்)

[14-HAJJ] தவாஃபுல் வதா (கஃபா-வை அடைந்த பின் ஹஜ் செய்பவர்கள் அறிந்திருக்க கூடியவைகள்)

#14 – தவாஃபுல் வதா

(கஃபா-வை அடைந்த பின் ஹஜ் செய்பவர்கள் அறிந்திருக்க கூடியவைகள்)

HAJJ Short Clip by KLM Ibrahim Madani

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *