மேற்கோள்குறிகள் (inverted comma) சீர்மைBest viewed with IE

By Mufti  [Email: muftimail@gmail.com] | Thanks: Suratha

 

Other tools

Bamini2Unicode

T_fonts2Unicode

Kavipriya2Unicode

Unicode2Bamini

Inverted comma correction