தமிழில் தட்டச்சு செய்ய

 

a

u

ai

-ha

nth/w

ந்

na

d/t

ட்

A/aa

U/uu

o

na/-na

ng

ங்

Na

R

ற்

i

e

O/oo

-s/S

nj

ஞ்

zh/z

ழ்

nga

I/ii

E/ee

au

ஒள

kai

கை

sha

L

ள்

nja

இங்கு தங்கிலீஸில் தட்டினால் இரண்டாவது கட்டத்தில் தமிழ் யுனிகோடில் தெரியும்Source: Suratha.com