Home » கேள்வி-பதில் » 16. பெண்கள் புருவம் மழிப்பது, முகம் மழிப்பது பற்றிய சட்டம் என்ன?

16. பெண்கள் புருவம் மழிப்பது, முகம் மழிப்பது பற்றிய சட்டம் என்ன?

அல்-ஜுபைல் தஃவா நிலையம் தமிழ்பிரிவு வழங்கும்
அல்-ஜுபைல் – SWCC கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி
மவ்லவி. முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
அழைப்பாளர், ராக்கா இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம்

Download mp3 Audio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *