Home » சட்டங்கள் » வாரிசுரிமைச் சட்டம் » [05-Islamic Inheritance Law] இஸ்லாமிய வாரிசுரிமைச் சட்டம் – கணவர்க்குரிய பங்கு

[05-Islamic Inheritance Law] இஸ்லாமிய வாரிசுரிமைச் சட்டம் – கணவர்க்குரிய பங்கு

இஸ்லாமிய வாரிசுரிமைச் சட்டம் (தொடர்-05)

Islamic Inheritance Law (Part-5)

கணவர்க்குரிய பங்கு – Appropriate Share to the Husband

வழங்குபவர்: மவ்லவி. ரம்ஸான் பாரிஸ் மதனி (அழைப்பாளர் – ரியாத்)

நாள்: 09.03.2017

Download Audio File

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *