Home » சட்டங்கள் » ஹஜ் - உம்ரா » HAJJ Short Clips » [04-HAJJ] ஹஜ்ஜின் வாஜிபுகள் (கஃபா-வை அடைவதற்கு முன் ஹஜ் செய்பவர்கள் அறிந்திருக்க கூடியவைகள்)

[04-HAJJ] ஹஜ்ஜின் வாஜிபுகள் (கஃபா-வை அடைவதற்கு முன் ஹஜ் செய்பவர்கள் அறிந்திருக்க கூடியவைகள்)

#04 – [04-HAJJ] ஹஜ்ஜின் வாஜிபுகள் (கஃபா-வை அடைவதற்கு முன் ஹஜ் செய்பவர்கள் அறிந்திருக்க கூடியவைகள்)

(கஃபா-வை அடைவதற்கு முன் ஹஜ் செய்பவர்கள் அறிந்திருக்க கூடியவைகள்)

HAJJ Short Clip by KLM Ibrahim Madani

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *