Home » சட்டங்கள் » வாரிசுரிமைச் சட்டம் » [08-Islamic Inheritance Law] இஸ்லாமிய வாரிசுரிமைச் சட்டம் – சகோதரிக்குரிய பங்கு

[08-Islamic Inheritance Law] இஸ்லாமிய வாரிசுரிமைச் சட்டம் – சகோதரிக்குரிய பங்கு

இஸ்லாமிய வாரிசுரிமைச் சட்டம் (தொடர்-08)

Islamic Inheritance Law (Part-8)

சகோதரிக்குரிய பங்கு – Appropriate Share to the Sister

வழங்குபவர்: மவ்லவி. ரம்ஸான் பாரிஸ் மதனி (அழைப்பாளர் – ரியாத்)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *